Weet waar u aan toe bent

Weet waar u aan toe bent

Weet waar u aan toe bent

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten voor het leveren van een energielabel of advies omtrent energieprestatie/energielabels door Label-wise. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


AANBIEDING EN OPDRACHT

1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard door akkoord te gaan met de aanbieding en algemene voorwaarden door het gezamenlijk inplannen van een opdracht voor de fysieke inspectie.

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die opdracht geeft tot de dienst. Onder opdrachtnemer wordt Label-wise verstaan.

1.3. Onder een opdracht wordt verstaan: het leveren van de afgesproken dienst tot het maken van een energielabel en/of een advies voor het verbeteren van een energielabel en/of een energieadvies.

1.4. Onder een energielabel wordt verstaan: het op verkoop- en verhuurmomenten verplicht gestelde energieprestatiecertificaat (EPBD) voor gebouwen zoals bedoeld in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), dan wel enige andere regeling.

1.5. Onder maatwerkadvies wordt verstaan: een vrijwillig advies op maat rapport uitgebreider dan het energielabel, dat kan worden opgesteld voor een gebouw, met inbegrip van gebruikersgedrag, dat voorzien is van energiebesparende maatregelen, investeringsbedragen en terugverdientijden. Met het rapport wordt een eenvoudig rapport bedoeld, hetgeen geen inhoudelijk inzicht beoogt te geven omtrent de technische staat van de installaties en/of het gebouw.


TARIEVEN, BETALING EN LEVERING

2.1. Alle bedragen vermeld in de aanbieding en opdracht zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 14 dagen na dagtekening, geschieden door middel een digitale betaallink gekoppeld aan de door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

2.2. In het geval van een tweede herinnering brengen wij € 25,-, zegge: vijfentwintig euro, administratiekosten in rekening.

2.3. Indien de factuur na twee betalingsherinneringen niet is voldaan, geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. Wij brengen alle kosten aan de schuldenaar in rekening, te weten: administratiekosten, bureaukosten, aanmaankosten (waaronder kosten voor aangetekend verzenden) en buitengerechtelijke kosten.

2.4. De opdrachtnemer behoudt het recht om de registratie van het energielabel in te trekken wanneer de factuur niet tijdig door de opdrachtgever wordt voldaan.

2.5. Levering van het energielabel en/of energieadvies zal over het algemeen binnen 3 werkdagen na de bezoekdatum van de inspectie plaatsvinden, mits de factuur is voldaan.


UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1. Voor het uitvoeren van een energie-inspectie zal een Energieprestatie-adviseur het gebouw opnemen. Onder Energieprestatie-adviseur wordt een specifiek opgeleid persoon verstaan, die een hiervoor wettelijke toetsing met goed gevolg heeft doorstaan.

3.2. De opdrachtnemer zal de opdracht met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Bij de opname van het gebouw dient de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangewezen persoon aanwezig te zijn.

3.3. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan opdrachtgever behoort te weten dat deze informatie voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 3.3 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra tijd en kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.5. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de monitoringsgegevens van het object met betrekking tot het energielabel aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ("RVO") worden verstrekt ten behoeve van monitoring.

3.6. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl/ep-online en is dus openbaar inzichtelijk.

3.7. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

3.8. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat het geen toegang verkrijgen tot een (woon)gebouw ten behoeve van een controleonderzoek tot verwijdering leidt van het energieprestatierapport uit het landelijk gegevensbestand van geregistreerde energieprestatierapporten.

3.9. Na het voldoen van de factuur door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is de opdracht voltooid.


OVERMACHT

4.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet gehouden tot enige verplichting uit hoofde van de opdracht, indien een van de partijen daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de opdrachtnemer wordt gezien als overmacht.

4.2. In geval van overmacht spannen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zich in (in onderling overleg), om de uitvoering van de opdracht doorgang te laten vinden.

4.3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen in geval van verhindering door overmacht elkaar onverwijld informeren.

4.4. Tijdens het bestaan van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort en hebben beide partijen het recht om de opdracht te beëindigen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben geen recht op een vergoeding van een situatie ontstaan door overmacht.


(TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING

5.1. Ieder van de partijen is gerechtigd tot (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

5.2. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van de opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden of door faillietverklaring van de opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever, evenals in de situatie dat een van de partijen in surseance van betaling verkeert, de WSNP van toepassing is, of een aanvraag daartoe van een van de hiervoor genoemde situaties, dan wel de opdrachtgever in liquidatie treedt of anderszins juridisch of feitelijk ophoudt te bestaan. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt (anders dan een in artikel 5.1 vermelde situaties), voordat het gebouw is opgenomen, is opdrachtgever 50% van het bedrag vermeld op de opdracht verschuldigd. In alle andere gevallen is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.


WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1. Label-wise is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Label-wise gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Label-wise te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatst bedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan drie maanden van het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

7.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

7.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Geschillencommissie Energielabel.


ANNULERING AFSPRAAK

8.1. Indien opdrachtgever de overeenkomst met dienstverlener opzegt voordat er een energieconsult heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Annulering binnen 48 uur: 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van 150 EUR;

  • Annulering langer dan 48 uur: 150 EUR.

8.2. Indien opdrachtgever de overeenkomst met dienstverlener opzegt nadat een energieconsult heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever gehouden de door dienstverlener daadwerkelijk gemaakte kosten en bestede uren conform het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener te betalen.

8.3. Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden gevergd.

8.4. Indien dienstverlener tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, of als de ontbinding toerekenbaar is aan de opdrachtgever, heeft de dienstverlener het recht om de overeenkomst onmiddellijk en direct te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling aan zijn zijde. De opdrachtgever is daarentegen, vanwege wanprestatie, wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

8.6. Bij liquidatie, surseance van betaling, faillissement, beslaglegging dat niet binnen 3 maanden wordt opgeheven, schuldsanering, of andere omstandigheden waardoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft de dienstverlener de vrijheid om de overeenkomst direct op te zeggen of de order/overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling aan zijn zijde. In dat geval zijn de vorderingen van de dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


NIET AANWEZIG BIJ AFSPRAAK

9.1. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is en ook niet voor vervanging heeft gezorgd voor de afspraak van de inspectie, worden door de opdrachtnemer kosten van EUR 150 incl. BTW in rekening gebracht.

9.2. Als de opdrachtgever alsnog een nieuwe inspectie wil inplannen, worden er kosten van EUR 125 incl. BTW in rekening gebracht (los van de nieuwe kosten voor de nieuwe afspraak), in plaats van de eerder genoemde EUR 150 incl. BTW onder 9.1.


TIJDSINDICATIE INSPECTIE DOOR OPDRACHTNEMER

10.1. Bij het inplannen van de afspraak voor de inspectie geeft de opdrachtnemer een tijdblok aan dat de opdrachtgever dient vrij te houden. Dit zal doorgaans tussen 1,5 uur voor en na het aangegeven tijdstip zijn. Hoe later op de dag de afspraak is ingepland, hoe meer afwijking mogelijk is door bijvoorbeeld files of uitval van afspraken.


TIJDSINDICATIE INSPECTIE DOOR OPDRACHTNEMER

11.1. De opdrachtgever is eigenaar van het betreffende object of geeft de opdracht namens de eigenaar van het pand.

11.2. De opnamegegevens, aanwezige tekeningen, meetstaten, plattegronden en installatieschema’s worden toegevoegd aan het digitale dossier. Ook worden er foto’s gemaakt van- en in het object. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard.

11.3. De objectkenmerken die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd in de landelijke energielabel database van de RVO: www.ep-online.nl.

11.4. Je stemt ermee in dat de opnamegegevens kunnen worden doorgegeven aan de Rijksoverheid.

11.5. Bij een audit, ofwel een kwaliteitscontrole, dien je toegang te verlenen tot het object en medewerking te verlenen. Als dit wordt geweigerd, wordt het energielabel ingetrokken.


BEWIJSSTUKKEN / DOCUMENTATIE

12.1. Het uitgangspunt voor de isolatiewaarden van constructies bij een energielabelopname is het bouwjaar van het object, tenzij er bewijs is aangeleverd in de vorm van documentatie dat een betere isolatiewaarde aangeeft. Met name bij verbouwingen is het wettelijk bewijs in de vorm van facturen, uitvoeringsfoto’s en de omgevingsvergunning van belang.

12.2. Bij het ontbreken van documentatie kan geen betere isolatiewaarde worden aangenomen, zelfs indien het voor de opdrachtgever evident is dat er een betere isolatiewaarde aanwezig is. De opdrachtnemer heeft hier geen invloed op, maar dit is de regelgeving waaraan de opdrachtnemer dient te voldoen.

12.3. Indien er geen verdere documentatie is aangeleverd voor bijvoorbeeld het dak, gevel, of vloer, kan dit een significante negatieve impact hebben op het energielabel. Daarom is het van belang dat de relevante informatie/documentatie tijdig wordt aangeleverd.


AANPASSINGEN ENERGIELABEL

13.1. In het geval van situaties waarin een opdrachtgever nog additionele documentatie aanlevert na ontvangst van het energielabel en nog aanpassingen wenst door te voeren op basis van deze additionele documentatie, worden er door de opdrachtnemer extra kosten in rekening gebracht voor het opnieuw afmelden van het energielabel, namelijk EUR 95 incl. BTW.

13.2. Indien aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan het energielabel omdat bepaalde elementen over het hoofd zijn gezien, neemt de opdrachtnemer de additionele kosten voor zijn/haar rekening.


AANSPRAKELIJKHEID

14.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.

14.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht.

14.3. De RVO is verantwoordelijk voor de uitkomst van het energielabel. De opdrachtnemer kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.


VERTROUWELIJKHEID

15.1. De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Label-wise niet bevoegd om op welke wijze dan ook informatie te verstrekken aan derden over de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, inclusief de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd


ENERGIE ADVIES

16.1 Opdrachtnemer verstrekt in zijn professionele hoedanigheid advies aan Opdrachtgever voor verbetering / verduurzaming van het vastgoed. Hierbij is er onder geen beding aansprakelijkheid mogelijk voor vermeende fouten / incorrectheden. 16.2 In geval van evidente en erkende fouten in een energie advies beperkt de aansprakelijkheid (zoals aangegeven in 16.2) zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht. Onder geen beding kan eventuele gevolgschade toegerekend worden aan Opdrachtnemer.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten voor het leveren van een energielabel of advies omtrent energieprestatie/energielabels door Label-wise. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


AANBIEDING EN OPDRACHT

1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard door akkoord te gaan met de aanbieding en algemene voorwaarden door het gezamenlijk inplannen van een opdracht voor de fysieke inspectie.

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die opdracht geeft tot de dienst. Onder opdrachtnemer wordt Label-wise verstaan.

1.3. Onder een opdracht wordt verstaan: het leveren van de afgesproken dienst tot het maken van een energielabel en/of een advies voor het verbeteren van een energielabel en/of een energieadvies.

1.4. Onder een energielabel wordt verstaan: het op verkoop- en verhuurmomenten verplicht gestelde energieprestatiecertificaat (EPBD) voor gebouwen zoals bedoeld in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), dan wel enige andere regeling.

1.5. Onder maatwerkadvies wordt verstaan: een vrijwillig advies op maat rapport uitgebreider dan het energielabel, dat kan worden opgesteld voor een gebouw, met inbegrip van gebruikersgedrag, dat voorzien is van energiebesparende maatregelen, investeringsbedragen en terugverdientijden. Met het rapport wordt een eenvoudig rapport bedoeld, hetgeen geen inhoudelijk inzicht beoogt te geven omtrent de technische staat van de installaties en/of het gebouw.


TARIEVEN, BETALING EN LEVERING

2.1. Alle bedragen vermeld in de aanbieding en opdracht zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 14 dagen na dagtekening, geschieden door middel een digitale betaallink gekoppeld aan de door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

2.2. In het geval van een tweede herinnering brengen wij € 25,-, zegge: vijfentwintig euro, administratiekosten in rekening.

2.3. Indien de factuur na twee betalingsherinneringen niet is voldaan, geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. Wij brengen alle kosten aan de schuldenaar in rekening, te weten: administratiekosten, bureaukosten, aanmaankosten (waaronder kosten voor aangetekend verzenden) en buitengerechtelijke kosten.

2.4. De opdrachtnemer behoudt het recht om de registratie van het energielabel in te trekken wanneer de factuur niet tijdig door de opdrachtgever wordt voldaan.

2.5. Levering van het energielabel en/of energieadvies zal over het algemeen binnen 3 werkdagen na de bezoekdatum van de inspectie plaatsvinden, mits de factuur is voldaan.


UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1. Voor het uitvoeren van een energie-inspectie zal een Energieprestatie-adviseur het gebouw opnemen. Onder Energieprestatie-adviseur wordt een specifiek opgeleid persoon verstaan, die een hiervoor wettelijke toetsing met goed gevolg heeft doorstaan.

3.2. De opdrachtnemer zal de opdracht met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Bij de opname van het gebouw dient de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangewezen persoon aanwezig te zijn.

3.3. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan opdrachtgever behoort te weten dat deze informatie voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 3.3 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra tijd en kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.5. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de monitoringsgegevens van het object met betrekking tot het energielabel aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ("RVO") worden verstrekt ten behoeve van monitoring.

3.6. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl/ep-online en is dus openbaar inzichtelijk.

3.7. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

3.8. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat het geen toegang verkrijgen tot een (woon)gebouw ten behoeve van een controleonderzoek tot verwijdering leidt van het energieprestatierapport uit het landelijk gegevensbestand van geregistreerde energieprestatierapporten.

3.9. Na het voldoen van de factuur door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is de opdracht voltooid.


OVERMACHT

4.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet gehouden tot enige verplichting uit hoofde van de opdracht, indien een van de partijen daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de opdrachtnemer wordt gezien als overmacht.

4.2. In geval van overmacht spannen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zich in (in onderling overleg), om de uitvoering van de opdracht doorgang te laten vinden.

4.3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen in geval van verhindering door overmacht elkaar onverwijld informeren.

4.4. Tijdens het bestaan van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort en hebben beide partijen het recht om de opdracht te beëindigen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben geen recht op een vergoeding van een situatie ontstaan door overmacht.


(TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING

5.1. Ieder van de partijen is gerechtigd tot (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

5.2. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van de opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden of door faillietverklaring van de opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever, evenals in de situatie dat een van de partijen in surseance van betaling verkeert, de WSNP van toepassing is, of een aanvraag daartoe van een van de hiervoor genoemde situaties, dan wel de opdrachtgever in liquidatie treedt of anderszins juridisch of feitelijk ophoudt te bestaan. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt (anders dan een in artikel 5.1 vermelde situaties), voordat het gebouw is opgenomen, is opdrachtgever 50% van het bedrag vermeld op de opdracht verschuldigd. In alle andere gevallen is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.


WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1. Label-wise is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Label-wise gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Label-wise te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatst bedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan drie maanden van het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

7.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

7.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Geschillencommissie Energielabel.


ANNULERING AFSPRAAK

8.1. Indien opdrachtgever de overeenkomst met dienstverlener opzegt voordat er een energieconsult heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Annulering binnen 48 uur: 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van 150 EUR;

  • Annulering langer dan 48 uur: 150 EUR.

8.2. Indien opdrachtgever de overeenkomst met dienstverlener opzegt nadat een energieconsult heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever gehouden de door dienstverlener daadwerkelijk gemaakte kosten en bestede uren conform het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener te betalen.

8.3. Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden gevergd.

8.4. Indien dienstverlener tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, of als de ontbinding toerekenbaar is aan de opdrachtgever, heeft de dienstverlener het recht om de overeenkomst onmiddellijk en direct te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling aan zijn zijde. De opdrachtgever is daarentegen, vanwege wanprestatie, wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

8.6. Bij liquidatie, surseance van betaling, faillissement, beslaglegging dat niet binnen 3 maanden wordt opgeheven, schuldsanering, of andere omstandigheden waardoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft de dienstverlener de vrijheid om de overeenkomst direct op te zeggen of de order/overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling aan zijn zijde. In dat geval zijn de vorderingen van de dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


NIET AANWEZIG BIJ AFSPRAAK

9.1. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is en ook niet voor vervanging heeft gezorgd voor de afspraak van de inspectie, worden door de opdrachtnemer kosten van EUR 150 incl. BTW in rekening gebracht.

9.2. Als de opdrachtgever alsnog een nieuwe inspectie wil inplannen, worden er kosten van EUR 125 incl. BTW in rekening gebracht (los van de nieuwe kosten voor de nieuwe afspraak), in plaats van de eerder genoemde EUR 150 incl. BTW onder 9.1.


TIJDSINDICATIE INSPECTIE DOOR OPDRACHTNEMER

10.1. Bij het inplannen van de afspraak voor de inspectie geeft de opdrachtnemer een tijdblok aan dat de opdrachtgever dient vrij te houden. Dit zal doorgaans tussen 1,5 uur voor en na het aangegeven tijdstip zijn. Hoe later op de dag de afspraak is ingepland, hoe meer afwijking mogelijk is door bijvoorbeeld files of uitval van afspraken.


TIJDSINDICATIE INSPECTIE DOOR OPDRACHTNEMER

11.1. De opdrachtgever is eigenaar van het betreffende object of geeft de opdracht namens de eigenaar van het pand.

11.2. De opnamegegevens, aanwezige tekeningen, meetstaten, plattegronden en installatieschema’s worden toegevoegd aan het digitale dossier. Ook worden er foto’s gemaakt van- en in het object. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard.

11.3. De objectkenmerken die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd in de landelijke energielabel database van de RVO: www.ep-online.nl.

11.4. Je stemt ermee in dat de opnamegegevens kunnen worden doorgegeven aan de Rijksoverheid.

11.5. Bij een audit, ofwel een kwaliteitscontrole, dien je toegang te verlenen tot het object en medewerking te verlenen. Als dit wordt geweigerd, wordt het energielabel ingetrokken.


BEWIJSSTUKKEN / DOCUMENTATIE

12.1. Het uitgangspunt voor de isolatiewaarden van constructies bij een energielabelopname is het bouwjaar van het object, tenzij er bewijs is aangeleverd in de vorm van documentatie dat een betere isolatiewaarde aangeeft. Met name bij verbouwingen is het wettelijk bewijs in de vorm van facturen, uitvoeringsfoto’s en de omgevingsvergunning van belang.

12.2. Bij het ontbreken van documentatie kan geen betere isolatiewaarde worden aangenomen, zelfs indien het voor de opdrachtgever evident is dat er een betere isolatiewaarde aanwezig is. De opdrachtnemer heeft hier geen invloed op, maar dit is de regelgeving waaraan de opdrachtnemer dient te voldoen.

12.3. Indien er geen verdere documentatie is aangeleverd voor bijvoorbeeld het dak, gevel, of vloer, kan dit een significante negatieve impact hebben op het energielabel. Daarom is het van belang dat de relevante informatie/documentatie tijdig wordt aangeleverd.


AANPASSINGEN ENERGIELABEL

13.1. In het geval van situaties waarin een opdrachtgever nog additionele documentatie aanlevert na ontvangst van het energielabel en nog aanpassingen wenst door te voeren op basis van deze additionele documentatie, worden er door de opdrachtnemer extra kosten in rekening gebracht voor het opnieuw afmelden van het energielabel, namelijk EUR 95 incl. BTW.

13.2. Indien aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan het energielabel omdat bepaalde elementen over het hoofd zijn gezien, neemt de opdrachtnemer de additionele kosten voor zijn/haar rekening.


AANSPRAKELIJKHEID

14.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.

14.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht.

14.3. De RVO is verantwoordelijk voor de uitkomst van het energielabel. De opdrachtnemer kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.


VERTROUWELIJKHEID

15.1. De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Label-wise niet bevoegd om op welke wijze dan ook informatie te verstrekken aan derden over de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, inclusief de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd


ENERGIE ADVIES

16.1 Opdrachtnemer verstrekt in zijn professionele hoedanigheid advies aan Opdrachtgever voor verbetering / verduurzaming van het vastgoed. Hierbij is er onder geen beding aansprakelijkheid mogelijk voor vermeende fouten / incorrectheden. 16.2 In geval van evidente en erkende fouten in een energie advies beperkt de aansprakelijkheid (zoals aangegeven in 16.2) zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht. Onder geen beding kan eventuele gevolgschade toegerekend worden aan Opdrachtnemer.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten voor het leveren van een energielabel of advies omtrent energieprestatie/energielabels door Label-wise. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


AANBIEDING EN OPDRACHT

1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard door akkoord te gaan met de aanbieding en algemene voorwaarden door het gezamenlijk inplannen van een opdracht voor de fysieke inspectie.

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die opdracht geeft tot de dienst. Onder opdrachtnemer wordt Label-wise verstaan.

1.3. Onder een opdracht wordt verstaan: het leveren van de afgesproken dienst tot het maken van een energielabel en/of een advies voor het verbeteren van een energielabel en/of een energieadvies.

1.4. Onder een energielabel wordt verstaan: het op verkoop- en verhuurmomenten verplicht gestelde energieprestatiecertificaat (EPBD) voor gebouwen zoals bedoeld in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), dan wel enige andere regeling.

1.5. Onder maatwerkadvies wordt verstaan: een vrijwillig advies op maat rapport uitgebreider dan het energielabel, dat kan worden opgesteld voor een gebouw, met inbegrip van gebruikersgedrag, dat voorzien is van energiebesparende maatregelen, investeringsbedragen en terugverdientijden. Met het rapport wordt een eenvoudig rapport bedoeld, hetgeen geen inhoudelijk inzicht beoogt te geven omtrent de technische staat van de installaties en/of het gebouw.


TARIEVEN, BETALING EN LEVERING

2.1. Alle bedragen vermeld in de aanbieding en opdracht zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 14 dagen na dagtekening, geschieden door middel een digitale betaallink gekoppeld aan de door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

2.2. In het geval van een tweede herinnering brengen wij € 25,-, zegge: vijfentwintig euro, administratiekosten in rekening.

2.3. Indien de factuur na twee betalingsherinneringen niet is voldaan, geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. Wij brengen alle kosten aan de schuldenaar in rekening, te weten: administratiekosten, bureaukosten, aanmaankosten (waaronder kosten voor aangetekend verzenden) en buitengerechtelijke kosten.

2.4. De opdrachtnemer behoudt het recht om de registratie van het energielabel in te trekken wanneer de factuur niet tijdig door de opdrachtgever wordt voldaan.

2.5. Levering van het energielabel en/of energieadvies zal over het algemeen binnen 3 werkdagen na de bezoekdatum van de inspectie plaatsvinden, mits de factuur is voldaan.


UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1. Voor het uitvoeren van een energie-inspectie zal een Energieprestatie-adviseur het gebouw opnemen. Onder Energieprestatie-adviseur wordt een specifiek opgeleid persoon verstaan, die een hiervoor wettelijke toetsing met goed gevolg heeft doorstaan.

3.2. De opdrachtnemer zal de opdracht met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Bij de opname van het gebouw dient de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangewezen persoon aanwezig te zijn.

3.3. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan opdrachtgever behoort te weten dat deze informatie voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 3.3 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra tijd en kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.5. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de monitoringsgegevens van het object met betrekking tot het energielabel aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ("RVO") worden verstrekt ten behoeve van monitoring.

3.6. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl/ep-online en is dus openbaar inzichtelijk.

3.7. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

3.8. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat het geen toegang verkrijgen tot een (woon)gebouw ten behoeve van een controleonderzoek tot verwijdering leidt van het energieprestatierapport uit het landelijk gegevensbestand van geregistreerde energieprestatierapporten.

3.9. Na het voldoen van de factuur door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is de opdracht voltooid.


OVERMACHT

4.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet gehouden tot enige verplichting uit hoofde van de opdracht, indien een van de partijen daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de opdrachtnemer wordt gezien als overmacht.

4.2. In geval van overmacht spannen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zich in (in onderling overleg), om de uitvoering van de opdracht doorgang te laten vinden.

4.3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen in geval van verhindering door overmacht elkaar onverwijld informeren.

4.4. Tijdens het bestaan van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort en hebben beide partijen het recht om de opdracht te beëindigen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben geen recht op een vergoeding van een situatie ontstaan door overmacht.


(TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING

5.1. Ieder van de partijen is gerechtigd tot (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

5.2. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van de opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden of door faillietverklaring van de opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever, evenals in de situatie dat een van de partijen in surseance van betaling verkeert, de WSNP van toepassing is, of een aanvraag daartoe van een van de hiervoor genoemde situaties, dan wel de opdrachtgever in liquidatie treedt of anderszins juridisch of feitelijk ophoudt te bestaan. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt (anders dan een in artikel 5.1 vermelde situaties), voordat het gebouw is opgenomen, is opdrachtgever 50% van het bedrag vermeld op de opdracht verschuldigd. In alle andere gevallen is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.


WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1. Label-wise is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Label-wise gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Label-wise te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatst bedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan drie maanden van het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

7.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

7.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Geschillencommissie Energielabel.


ANNULERING AFSPRAAK

8.1. Indien opdrachtgever de overeenkomst met dienstverlener opzegt voordat er een energieconsult heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Annulering binnen 48 uur: 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van 150 EUR;

  • Annulering langer dan 48 uur: 150 EUR.

8.2. Indien opdrachtgever de overeenkomst met dienstverlener opzegt nadat een energieconsult heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever gehouden de door dienstverlener daadwerkelijk gemaakte kosten en bestede uren conform het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener te betalen.

8.3. Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden gevergd.

8.4. Indien dienstverlener tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, of als de ontbinding toerekenbaar is aan de opdrachtgever, heeft de dienstverlener het recht om de overeenkomst onmiddellijk en direct te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling aan zijn zijde. De opdrachtgever is daarentegen, vanwege wanprestatie, wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

8.6. Bij liquidatie, surseance van betaling, faillissement, beslaglegging dat niet binnen 3 maanden wordt opgeheven, schuldsanering, of andere omstandigheden waardoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft de dienstverlener de vrijheid om de overeenkomst direct op te zeggen of de order/overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling aan zijn zijde. In dat geval zijn de vorderingen van de dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


NIET AANWEZIG BIJ AFSPRAAK

9.1. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is en ook niet voor vervanging heeft gezorgd voor de afspraak van de inspectie, worden door de opdrachtnemer kosten van EUR 150 incl. BTW in rekening gebracht.

9.2. Als de opdrachtgever alsnog een nieuwe inspectie wil inplannen, worden er kosten van EUR 125 incl. BTW in rekening gebracht (los van de nieuwe kosten voor de nieuwe afspraak), in plaats van de eerder genoemde EUR 150 incl. BTW onder 9.1.


TIJDSINDICATIE INSPECTIE DOOR OPDRACHTNEMER

10.1. Bij het inplannen van de afspraak voor de inspectie geeft de opdrachtnemer een tijdblok aan dat de opdrachtgever dient vrij te houden. Dit zal doorgaans tussen 1,5 uur voor en na het aangegeven tijdstip zijn. Hoe later op de dag de afspraak is ingepland, hoe meer afwijking mogelijk is door bijvoorbeeld files of uitval van afspraken.


TIJDSINDICATIE INSPECTIE DOOR OPDRACHTNEMER

11.1. De opdrachtgever is eigenaar van het betreffende object of geeft de opdracht namens de eigenaar van het pand.

11.2. De opnamegegevens, aanwezige tekeningen, meetstaten, plattegronden en installatieschema’s worden toegevoegd aan het digitale dossier. Ook worden er foto’s gemaakt van- en in het object. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard.

11.3. De objectkenmerken die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd in de landelijke energielabel database van de RVO: www.ep-online.nl.

11.4. Je stemt ermee in dat de opnamegegevens kunnen worden doorgegeven aan de Rijksoverheid.

11.5. Bij een audit, ofwel een kwaliteitscontrole, dien je toegang te verlenen tot het object en medewerking te verlenen. Als dit wordt geweigerd, wordt het energielabel ingetrokken.


BEWIJSSTUKKEN / DOCUMENTATIE

12.1. Het uitgangspunt voor de isolatiewaarden van constructies bij een energielabelopname is het bouwjaar van het object, tenzij er bewijs is aangeleverd in de vorm van documentatie dat een betere isolatiewaarde aangeeft. Met name bij verbouwingen is het wettelijk bewijs in de vorm van facturen, uitvoeringsfoto’s en de omgevingsvergunning van belang.

12.2. Bij het ontbreken van documentatie kan geen betere isolatiewaarde worden aangenomen, zelfs indien het voor de opdrachtgever evident is dat er een betere isolatiewaarde aanwezig is. De opdrachtnemer heeft hier geen invloed op, maar dit is de regelgeving waaraan de opdrachtnemer dient te voldoen.

12.3. Indien er geen verdere documentatie is aangeleverd voor bijvoorbeeld het dak, gevel, of vloer, kan dit een significante negatieve impact hebben op het energielabel. Daarom is het van belang dat de relevante informatie/documentatie tijdig wordt aangeleverd.


AANPASSINGEN ENERGIELABEL

13.1. In het geval van situaties waarin een opdrachtgever nog additionele documentatie aanlevert na ontvangst van het energielabel en nog aanpassingen wenst door te voeren op basis van deze additionele documentatie, worden er door de opdrachtnemer extra kosten in rekening gebracht voor het opnieuw afmelden van het energielabel, namelijk EUR 95 incl. BTW.

13.2. Indien aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan het energielabel omdat bepaalde elementen over het hoofd zijn gezien, neemt de opdrachtnemer de additionele kosten voor zijn/haar rekening.


AANSPRAKELIJKHEID

14.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.

14.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht.

14.3. De RVO is verantwoordelijk voor de uitkomst van het energielabel. De opdrachtnemer kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.


VERTROUWELIJKHEID

15.1. De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Label-wise niet bevoegd om op welke wijze dan ook informatie te verstrekken aan derden over de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, inclusief de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd


ENERGIE ADVIES

16.1 Opdrachtnemer verstrekt in zijn professionele hoedanigheid advies aan Opdrachtgever voor verbetering / verduurzaming van het vastgoed. Hierbij is er onder geen beding aansprakelijkheid mogelijk voor vermeende fouten / incorrectheden. 16.2 In geval van evidente en erkende fouten in een energie advies beperkt de aansprakelijkheid (zoals aangegeven in 16.2) zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht. Onder geen beding kan eventuele gevolgschade toegerekend worden aan Opdrachtnemer.